Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon die telefonisch of via email met Dolce Isotta een overeenkomst afsluit

1.2 Account: klantaccount waarmee het mogelijk is voor Afnemer om gebruik te maken van de diensten van Dolce Isotta.

1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4 Bestelling: de door de Afnemer bij Dolce Isotta telefonisch of via email geplaatste bestelling van een high tea arrangement of losse hapjes.

1.5 Dolce Isotta is gevestigd in Santpoort-Noord

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Dolce Isotta.

1.7 Website: de website www.dolce-isotta.nl

1.8 Bezorggebied: in een straal van 25km rond Haarlem (postcode 2071).

 Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Dolce Isotta biedt de mogelijkheid om na raadpleging van de Website via telefoon of email  Bestellingen te plaatsen.

2.2 Bestellingen kunnen op z`n laatst 4 dagen voor afleverdatum worden geplaatst.

2.3 Bestellingen kunnen tot 4 dagen voor leverdatum worden geannuleerd. Bij een annulering korter dan 4 dagen voor de afleverdatum zullen de reeds gemaakte kosten worden doorbelast.

2.4 Dolce Isotta heeft een beperkt bezorggebied. Indien het leveradres buiten dit bezorggebied valt, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij Afnemer de Bestelling afhaalt.

2.5 Voor iedere Bestelling geldt de op de Website vermelde prijs (exclusief bezorgkosten en inclusief BTW tenzij anders vermeld).

2.6 De Afnemer betaalt de Bestellling aan de hand van een door Dolce Isotta per email te versturen factuur. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Dolce Isotta de Bestelling van de Afnemer door middel van een bevestiging per email heeft aanvaard.
Dolce Isotta is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn. Zij is hierbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens van de Afnemer worden nimmer aan derden verstrekt en alleen gebruikt door Dolce Isotta ten behoeve van het toezenden van de diverse correspondentie.

Artikel 5 Algemeen

5.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de Website en worden aan Afnemer bij de Offerte toegestuurd.

5.2  Dolce Isotta is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

5.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via electronische weg door Dolce Isotta en de Afnemer zijn overeengekomen.

5.4 Dolce Isotta wijst uitdrukkelijk de  toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer van de hand.

Artikel 6 Klachtenprocedure

6.1 Eventuele klachten over een Bestelling dienen door de Afnemer te worden geplaatst via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dolce Isotta zal de klacht in behandeling nemen en streeft er naar om klachten binnen 48 uur te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 7 Website

7.1. Dolce Isotta heeft de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid, of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit.

Dolce Isotta garandeert met name niet:
a) de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is.
b) dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken
c) dat derden niet haar systemen onrechtmatig gebruiken.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De Afnemer is uitsluitend gerechtigd om informatie van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking  tot de Website waaronder inbegrepen auteursrechten op het logo, teksten, afbeeldingen, vormgeving en foto`s berusten bij Dolce Isotta of door Dolce Isotta ingeschakelde derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Dolce Isotta

9.1 De totale aansprakelijkheid van Dolce Isotta, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum bedrag van € 25 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als 1 gebeurtenis worden beschouwd.

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die gemaakt moeten worden om de tekortkoming van Dolce Isotta te herstellen of op te heffen en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.3 Dolce Isotta is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem